Obchodné podmienky

OBCHODNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY FIRMY AST s.r.o., Žilina

Objednanie tovaru a služby:

Objednávateľ uvedie fakturačné údaje, názov objednávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ. IČ DPH (ak je pridelené) ,dátum vystavenia objednávky, je nutné označiť objednávaný tovar, prípadne určiť typ zariadenia a rozsah opravy.

 Taktiež je potrebné uviesť adresu miesta dodania tovaru a poskytnutia služby, meno a telefón osoby oprávnenej objednávať tovar a služby pre uvedenú firmu, zodpovednú osobu pre prevzatie tovaru a služieb a jej telefón. Táto osoba je povinná prekontrolovať, či dodaný tovar je v súlade s objednávkou v nepoškodenom stave, v  prípade servisných prác je potrebné skontrolovať funkčnosť predmetu opravy. Ak sú výhrady, ihneď informovať zhotoviteľa  o stave.

Zhotoviteľ potvrdí písomnou formou súhlas s objednávkou.

V prípade drobných servisných služieb je možné dohodnúť aj telefonicky zo zodpovednými pracovníkmi.

 Potvrdením dodacieho listu ,preberacieho protokolu, alebo potvrdenky o vykonaní prác bez námietok, sa považuje objednávka za vybavenú a plynie záruka na tovar , prípadne servisnú službu.

V prípade požiadavky na strojné manipulačné prostriedky vyplývajúce z váhy a rozmerov dodávaného alebo opravovaného zariadenia je povinný objednávateľ tieto zabezpečiť na vlastné náklady. Ak nebudú zabezpečené objednávateľom a znemožnia montážne alebo servisné práce zhotoviteľovi, pôjdu vynaložené náklady na ťarchu objednávateľa

 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby poskytne nevyhnutnú pomoc zhotoviteľovi ak o to požiada  počas plnenia predmetu zmluvy..

Platobné podmienky:

Objednávateľ podľa dohody so zhotoviteľom , ak sa jedná o tovar, ktorý je potrebné objednať u výrobcu uhradí zálohovú platbu v stanovenom termíne a cene. Touto úhradou je podmienená objednávka zhotoviteľa u výrobcu.  Po prebratí  tovaru  objednávateľom, zaškolení a sprevádzkovaní  ak nie je dohodnuté inak, zaplatí objednávateľ faktúru do celkovej sumy. Až úhradou plnej dohodnutej ceny s DPH sa stáva objednávateľ vlastníkom dodaného tovaru.

 V prípade ,že nebude v stanovenom termíne platba uskutočnená, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na úhradu písomnou formou a navrhnúť nový termín splatnosti, prípadne dohodnúť splátkový kalendár. Ak nedôjde k úhrade objednávateľ  je povinný umožniť vstup zhotoviteľovi do priestorov  a umožniť demontáž a odvoz predmetného tovaru a je povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady podľa priloženého súpisu prác a vystavenej faktúry zo splatnosťou 14 dní.

V prípade nedodržania doby splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Povinnosti zhotoviteľa:

 Zhotoviteľ je povinný po odsúhlasení objednávky zabezpečiť montážne a servisné práce na svoje náklady v predpísanej kvalite a  dojednanom čase, s prihliadnutím na rozsah prác , závažnosť poruchy a dostupnosť náhradných dielov. V prípade, že  zhotoviteľ spolupracuje s tretími osobami, preberá zodpovednosť za dodržanie kvality práce a dodržania termínov.

 Zhotoviteľ má nárok na odmenu aj keď sa  oprava nevydarila za čas strávený pokusom o opravu a diagnostiku a za dopravné náklady, ktoré boli vynaložené na tento účel, alebo obhliadku a vypočíta sa súčtom najazdených kilometrov za každý výjazd uskutočnený pre zabezpečenie opravy. Zhotoviteľ sa snaží túto opravu vykonať v čo najkratšom čase, nenesie však zodpovednosť za straty prevádzky spôsobené jej nečinnosťou vinou opravy.

Záručné podmienky:

Záručná doba plynie potvrdením preberacieho protokolu, alebo potvrdenky o vykonaní prác objednávateľom bez námietok a prevzatím tovaru alebo servisnej služby.

Záruka na dodávaný tovar je 1 rok, záruka na servisné práce a materiál použitý na opravu je 6 mesiacov. V prípade záručnej opravy je potrebné doniesť zariadenie, prípadne zaslať poštou alebo kuriérom do servisného strediska AST s.r.o., avšak náklady si znáša užívateľ sám. Ak ide o väčšie stroje vyžadujúce opravu u užívateľa, úhradu nákladov na dopravu znáša v plnej výške užívateľ. Je možné poskytnúť aj iné záručné podmienky, ktoré však treba dohodnúť zmluvne.

Písomná komunikácia môže byť uskutočnená prostredníctvom e-mailu, v prípade zmlúv doporučenou zásielkou alebo osobne.

 
Index  | VIDEO  | O nás  | Fotogaléria  | Bazár  | Kontakt  | Novinky v ponuke
2011 by AST s. r. o., Slovenská republika

WebDesign and programming by Zetagroup